15 miljoner till hållbarhetskommunikation

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 15:45 CEST

Ljudvandringar i en virtuell framtid, konstprojekt som visualiserar människans energifotavtryck, en kampanj för biologisk mångfald, interaktiva läromedel om exempelvis ekosystemtjänster och konstverk som lyfter klimatetiska aspekter mellan nutid och framtid. Det är några exempel på projekt som Formas forskarråd nu har beslutat att finansiera i årets kommunikationsutlysning.

30 miljoner kronor till forskning som gör samhällsbyggandet hållbart

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 11:56 CEST

Formas forskarråd har beslutat att dela ut över 30 miljoner kronor till 16 projekt som gör att forskning omsätts i praktisk verksamhet för ett hållbart samhällsbyggande. Projekten handlar om alltifrån att sprida kunskap om ljuset som verktyg för att skapa en trygg och säker stad till kommunikation med trädgårdsodlare om riskerna med främmande arter.

Införandet av Plan S förskjuts ett år

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 09:30 CEST

Plan S har nu genomgått en konsultation och de över 600 synpunkter som kom in har analyserats. Den reviderade implementeringsguiden innehåller flera förändringar, en av dem är att tidsplanen förskjuts ett år.

Formas och Coalition S har lyssnat på de synpunkter som inkommit under konsultationen. Tidsplanen för när kraven på öppen tillgång införs förskjuts därför ett år. Krav på omedelbar öppen tillgång kommer att omfatta forskningsprojekt som får medel i utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021. De första publiceringarna som omfattas av de nya kraven kommer först runt 2024.

–Plan S är ett initiativ som syftar till en omfattande förändring av hela publiceringslandskapet. Att kraven på omedelbar öppen tillgång förskjuts ett år underlättar denna omställning och ger alla berörda bättre möjligheter att förbereda sig, säger John Tumpane avdelningschef på Formas.

Även Plan S principer har uppdaterats. Där framhålls nu att finansiärernas kommer att anpassa sina riktlinjer för bedömning av forskningsansökningar till vad som följer av San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Det som ska avgöra är kvaliteten på vad som har publicerats, inte var det har publicerats.

På Coalition S webbplats kan man läsa mer om den reviderade implementeringsguiden.

Vad är Plan S?

Plan S är ett initiativ för omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vi befinner oss nu i en övergång till öppen vetenskap. Formas ser många fördelar med detta. Artiklar som publiceras öppet tillgängligt får till exempel större spridning och citeras oftare.

I dagsläget ligger många vetenskapliga artiklar bakom dyra betalväggar. Företag, beslutsfattare i kommuner och myndigheter, skolor och allmänheten är många gånger utestängda från att omedelbart ta del av den kunskap det allmänna har finansierat. Samtidigt ökar kostnaderna för vetenskapliga prenumerationer i en takt som gör det svårt även för universiteten att ta del av artiklar, något som blivit högst påtagligt i och med Bibsamkonsortiets uppsagda avtal med Elsevier.

–För att nå målen i Agenda 2030 måste vi bygga mer kunskap genom forskning och innovation. Det är också oerhört viktigt att hela samhället omedelbart får ta del av de senaste forskningsresultaten, då vi måste agera utifrån den bästa kunskapen, konstaterar Formas generaldirektör Ingrid Pettersson.

Kontaktpersoner

John Tumpane, chef avdelningen för miljö, Formas.
Tel: +46 (0)8-775 40 15, e-post: john.tumpane@formas.se

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Plan S har nu genomgått en konsultation och de över 600 synpunkter som kom in har analyserats. Den reviderade implementeringsguiden innehåller flera förändringar, en av dem är att tidsplanen förskjuts ett år.

Läs vidare »

Studie om skolelevers klimataktivism får akutbidrag av Formas

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 15:20 CEST

I morgon, fredagen den 24 maj, har ungdomar över hela världen återigen bjudits in till en skolstrejk för klimatet. Den protestaktion som Greta Thunberg inledde på Mynttorget i Stockholm i augusti ifjol har på mindre än ett år växt till en global rörelse. Forskningsrådet Formas ger nu akutbidrag till forskare som vill samla in och analysera data om skolstrejkerna.

Nya ledamöter i Formas forskarråd

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 14:36 CEST

Regeringen har idag fattat beslut om tre nya ledamöter till Formas forskarråd. 

De nya ledamöterna är:

  • Helena Bjarnegård, riksarkitekt
  • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
  • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH

Nuvarande ledamot Lovisa Hagberg, Världsnaturfonden WWF, får förnyat förordnande. Ledamöternas förordnande sträcker sig till den 31 december 2021.

–Jag välkomnar de nya ledamöterna och ser verkligen fram emot att utveckla Formas tillsammans med dem, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson. Hon fortsätter: Med de kompetenser som nu tillförs står vi väl rustade för att bidra till att bygga kunskap för hållbar utveckling.

Regeringen har också beslutat att förnya Ingrid Peterssons förordnande som generaldirektör för Formas till den 31 augusti 2022.

Formas forskarråd är Formas beslutande organ för forskningsrådet Formas. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför miljöanalyser som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål, och vi kommunicerar om forskning och forskningsresultat.

Regeringen har idag fattat beslut om tre nya ledamöter till Formas forskarråd: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH. Lovisa Hagberg, WWF, får förnyat förordnande. Regeringen har också beslutat att förnya Ingrid Peterssons förordnande som generaldirektör för Formas till den 31 augusti 2022.

Läs vidare »

Formas ger akutbidrag till forskning om torkans effekt på granars motståndskraft

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 11:00 CEST

Formas har beviljat en akutansökan om bidrag för att studera granar som drabbades hårt av torkan i Sverige 2018. Forskarna ska ta vara på möjligheten att samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av den verkliga torkan, vilket ersätter behov av att genomföra kostsamma torkexperiment i äldre granskog. Projektledare är Anna Maria Jönsson, professor på Lunds universitet.

Dags att söka forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 08:45 CET

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan forskare söka finansiering för projekt som de själva identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

I likhet med tidigare år ingår tre delutlysningar; Forskning och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Ansökningarna kan vara av samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk natur och även röra sig över disciplingränser eller mellan forskning och samhälle.

– Vi brukar få in runt 1200 ansökningar. Bredden är viktig, det behövs en mångfald av perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar som rör exempelvis miljö, klimat, samhällsbyggande, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar på Formas.

Efter ansökningstidens slut, i början av april, bedöms och rangordnas ansökningarna av granskare. Vid bedömningen används väl definierade kriterier. Bland annat ska forskningen vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kunna komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Formas forskarråd fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten.

I förra årets öppna utlysning fördelade Formas totalt 641 miljoner kronor på 213 projekt, för utbetalning åren 2019 till 2021.

Läs mer om utlysningen på Formas webb.

Länk till utlysningen

Kontakt:

Åsa Frisk
Forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8-775 41 19
E-post: asa.frisk@formas.se

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan forskare söka finansiering för projekt som de själva identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Läs vidare »

Formas delar ut 131 miljoner kronor till livsmedelsforskning

Nyheter   •   Dec 19, 2018 16:52 CET

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag.

─ Det är väldigt värdefullt och roligt att Formas har möjlighet att göra dessa satsningar på livsmedelsforskning och även en satsning på nyttiggörande av tidigare finansierad forskning. Vi hoppas nu att dessa projekt kan bidra till att göra skillnad för en hållbar svensk livsmedelssektor, säger Erika Ax, koordinator för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel på Formas.

Läs mer om utlysningarna och om vilka projekt som beviljats medel nedan.

Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion 2018

Utlysningen relaterade till den nationella livsmedelsstrategin med regeringens mål att minst 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030. Formas efterfrågade större projekt som adresserar tvärvetenskapliga frågeställningar och hållbara lösningar. Fyra projekt får dela på drygt 47 miljoner kronor och kommer ur ett svenskt perspektiv att utforska: vad som begränsar expansionen av ekologisk produktion, möjligheterna att producera soja och lupin, möjligheterna till ökat utnyttjande av vall i foder till ekologiska grisar samt kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion.

Länk till mer information och beslutslista

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept

Utlysningens ena del, Maten och människan i en cirkulär och innovativ livsmedelskedja,efterfrågade behovsmotiverade projekt om livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi. Forskarna uppmanades att samverka med företag och offentliga organisationer, och icke-akademiska partners kunde vara medsökande. Drygt 76 miljoner kronor fördelas nu på 11 forskningsprojekt. De flesta projekt är tvärvetenskapliga, rymmer många kompetenser och kombinerar olika perspektiv. Flera projekt handlar till exempel om att utnyttja rester från produktion för att ta fram nya livsmedel. Då berörs frågor om både livsmedelssäkerhet och konsumentacceptans. Andra projekt handlar bland annat om nya marina matresurser, köttsubstitut, miljövänligt nötkött, nya förpackningsmaterial, hur barn kan påverka hushållens livsmedelsavfall och cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem.

Länk till mer information och beslutslista

Utlysningens andra del, Proof of Concept inom livsmedel, syftar till att nyttiggöra resultat av tidigare finansierad forskning. Endast projekt som tidigare hade finansierats av Formas eller Vetenskapsrådet kunde söka och sex projekt får dela på totalt 7,9 miljoner kronor. De utforskar ämnen som bland annat: hälsosamma och hållbara snacks, bildanalys som stöd för hållbar dricksvattensberedning och -distribution, optimering av djurtransporter och olika förbättringsmetoder för hållbar fiskodling.

Länk till mer information och beslutslista

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer om programmet

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag.

Läs vidare »

Unik satsning på forskning om hållbar turism

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 13:30 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut drygt 70 miljoner kronor till fyra stora projekt för att stärka forskningen inom hållbar turism och besöksnäring. Forskningsprojekten som beviljas medel finns i Umeå, Stockholm, Lund och Malmö, och är tvärvetenskapligt orienterade.

Vägar framåt: 163 miljoner till nytänkande klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 13:15 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 163 miljoner kronor till forskning som ska bidra till nytänkande inom policy och till utveckling av nya klimatmodeller.

När Formas i våras utlyste möjligheten att söka pengar för forskning om nya sätt att tänka och ställa om inom policy-området, eller för nydanande klimatmodeller och -metoder, väckte det stort intresse i forskarsamhället. Totalt inkom 144 ansökningar, varav 19 beviljas medel och får dela på 163 miljoner fördelat på fyra år (2018-2021).

- Med den här utlysningen ville vi finansiera nydanande forskning och utveckling. Forskning som skapar nytänkande behövs för att möta de stora utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om samhället, säger Sandro Caruso och Karin Perhans, forskningssekreterare på Formas och koordinatorer för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Projekt som beviljats medel

Projektledare Organisation Projekt
Andreas Malm Lunds universitet Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar
Anna Rutgersson Uppsala universitet Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparedness
Annica Kronsell Göteborgs universitet Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet
Beatrice Crona Kungl. Vetenskapsakademien Finansiella aspekter på ett av klimatsystemets stora osäkerheter: Det Atmosfäriska Bruna Molnet över Sydasien
David Bastviken Linköpings universitet Nya ansatser för att möjliggöra tillförlitlig validering av modellerade eller uppskattade växthusgasflöden
Emily Boyd Lunds universitet Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar (DICE)
Frida Bender Stockholms universitet Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat
Georgia Sotiropoulou Stockholms universitet Förbättrad beskrivning av molnis i klimatmodeller
Giulia Vico Sveriges lantbruksuniversitet Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimat
Joacim Rocklöv Umeå universitet Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT)
Lisa Dellmuth Stockholms universitet Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker
Marko Scholze Lunds universitet Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS
Natascha Kljun Lunds universitet Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE)
Pontus Roldin Lunds universitet Betydelsen av den kontinentala biosfär-aerosol-moln-klimat-återkopplingen under antropocen
Sonia Yeh Chalmers tekniska högskola En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet
Ståle Holgersen Uppsala universitet Vit hud, svart bränsle: En undersökning av den europeiska högerpopulismens (anti- )klimatpolitik
Vaughan Phillips Lunds universitet Influens från iskärnor (IN) aerosoler på moln med flera faser och klimat: Laboratorieobservationer och modellering
Yann Clough Lunds universitet Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål
Åsa Persson Linköpings universitet Nationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålen

Projekten kunde söka inom två områden av klimatforskningen:

  • Måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt, med syfte att genom tvär- och mångvetenskapliga perspektiv uppmana till nytänkande i policyfältet, och underbygga påskyndandet av en framtida omställning mot klimatmålen.
  • Modeller och metoder som bryter ny mark och som skapar nydanande utveckling av modeller och metoder i den breda klimatforskningen, samt kritisk forskning kring olika antagandens betydelse i modellering och hantering av osäkerhet. Projekt kan även inkludera frågor om användning av modelleringsresultaten som underlag för politiska beslut.

Vägar framåt var den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. I arbetet med utlysningen har Formas samverkat med Energimyndigheten, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen och VR.

Frågor om utlysningen?

Kontakta Sandro Caruso, 08-775 40 64, sandro.caruso@formas.se

Karin Perhans, 08-775 40 36, karin.perhans@formas.se

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Formas delar ut 163 miljoner kronor till forskning för nytänkande inom policy och utveckling av nya klimatmodeller. Utlysningen väckte stort intresse: 144 sökte men 19 projekt får medel från nationella forskningsprogrammet om klimat. Forskarna finns på följande lärosäten och organisationer: universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala samt på Chalmers, KVA och SLU.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • elopisztabuyetla.bxwlovzmbaberfxg@skfoatrmuzaspw.sqeeao
  • +46 (0)72-233 40 04

Om Forskningsrådet Formas

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.