Formas ger akutbidrag till forskning om torkans effekt på granars motståndskraft

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 11:00 CEST

Formas har beviljat en akutansökan om bidrag för att studera granar som drabbades hårt av torkan i Sverige 2018. Forskarna ska ta vara på möjligheten att samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av den verkliga torkan, vilket ersätter behov av att genomföra kostsamma torkexperiment i äldre granskog. Projektledare är Anna Maria Jönsson, professor på Lunds universitet.

Dags att söka forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 08:45 CET

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan forskare söka finansiering för projekt som de själva identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

I likhet med tidigare år ingår tre delutlysningar; Forskning och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Ansökningarna kan vara av samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk natur och även röra sig över disciplingränser eller mellan forskning och samhälle.

– Vi brukar få in runt 1200 ansökningar. Bredden är viktig, det behövs en mångfald av perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar som rör exempelvis miljö, klimat, samhällsbyggande, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar på Formas.

Efter ansökningstidens slut, i början av april, bedöms och rangordnas ansökningarna av granskare. Vid bedömningen används väl definierade kriterier. Bland annat ska forskningen vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kunna komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Formas forskarråd fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten.

I förra årets öppna utlysning fördelade Formas totalt 641 miljoner kronor på 213 projekt, för utbetalning åren 2019 till 2021.

Läs mer om utlysningen på Formas webb.

Länk till utlysningen

Kontakt:

Åsa Frisk
Forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8-775 41 19
E-post: asa.frisk@formas.se

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan forskare söka finansiering för projekt som de själva identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Läs vidare »

Formas delar ut 131 miljoner kronor till livsmedelsforskning

Nyheter   •   Dec 19, 2018 16:52 CET

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag.

─ Det är väldigt värdefullt och roligt att Formas har möjlighet att göra dessa satsningar på livsmedelsforskning och även en satsning på nyttiggörande av tidigare finansierad forskning. Vi hoppas nu att dessa projekt kan bidra till att göra skillnad för en hållbar svensk livsmedelssektor, säger Erika Ax, koordinator för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel på Formas.

Läs mer om utlysningarna och om vilka projekt som beviljats medel nedan.

Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion 2018

Utlysningen relaterade till den nationella livsmedelsstrategin med regeringens mål att minst 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030. Formas efterfrågade större projekt som adresserar tvärvetenskapliga frågeställningar och hållbara lösningar. Fyra projekt får dela på drygt 47 miljoner kronor och kommer ur ett svenskt perspektiv att utforska: vad som begränsar expansionen av ekologisk produktion, möjligheterna att producera soja och lupin, möjligheterna till ökat utnyttjande av vall i foder till ekologiska grisar samt kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion.

Länk till mer information och beslutslista

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept

Utlysningens ena del, Maten och människan i en cirkulär och innovativ livsmedelskedja,efterfrågade behovsmotiverade projekt om livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi. Forskarna uppmanades att samverka med företag och offentliga organisationer, och icke-akademiska partners kunde vara medsökande. Drygt 76 miljoner kronor fördelas nu på 11 forskningsprojekt. De flesta projekt är tvärvetenskapliga, rymmer många kompetenser och kombinerar olika perspektiv. Flera projekt handlar till exempel om att utnyttja rester från produktion för att ta fram nya livsmedel. Då berörs frågor om både livsmedelssäkerhet och konsumentacceptans. Andra projekt handlar bland annat om nya marina matresurser, köttsubstitut, miljövänligt nötkött, nya förpackningsmaterial, hur barn kan påverka hushållens livsmedelsavfall och cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem.

Länk till mer information och beslutslista

Utlysningens andra del, Proof of Concept inom livsmedel, syftar till att nyttiggöra resultat av tidigare finansierad forskning. Endast projekt som tidigare hade finansierats av Formas eller Vetenskapsrådet kunde söka och sex projekt får dela på totalt 7,9 miljoner kronor. De utforskar ämnen som bland annat: hälsosamma och hållbara snacks, bildanalys som stöd för hållbar dricksvattensberedning och -distribution, optimering av djurtransporter och olika förbättringsmetoder för hållbar fiskodling.

Länk till mer information och beslutslista

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer om programmet

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag.

Läs vidare »

Unik satsning på forskning om hållbar turism

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 13:30 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut drygt 70 miljoner kronor till fyra stora projekt för att stärka forskningen inom hållbar turism och besöksnäring. Forskningsprojekten som beviljas medel finns i Umeå, Stockholm, Lund och Malmö, och är tvärvetenskapligt orienterade.

Vägar framåt: 163 miljoner till nytänkande klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 13:15 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 163 miljoner kronor till forskning som ska bidra till nytänkande inom policy och till utveckling av nya klimatmodeller.

När Formas i våras utlyste möjligheten att söka pengar för forskning om nya sätt att tänka och ställa om inom policy-området, eller för nydanande klimatmodeller och -metoder, väckte det stort intresse i forskarsamhället. Totalt inkom 144 ansökningar, varav 19 beviljas medel och får dela på 163 miljoner fördelat på fyra år (2018-2021).

- Med den här utlysningen ville vi finansiera nydanande forskning och utveckling. Forskning som skapar nytänkande behövs för att möta de stora utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om samhället, säger Sandro Caruso och Karin Perhans, forskningssekreterare på Formas och koordinatorer för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Projekt som beviljats medel

Projektledare Organisation Projekt
Andreas Malm Lunds universitet Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar
Anna Rutgersson Uppsala universitet Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparedness
Annica Kronsell Göteborgs universitet Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet
Beatrice Crona Kungl. Vetenskapsakademien Finansiella aspekter på ett av klimatsystemets stora osäkerheter: Det Atmosfäriska Bruna Molnet över Sydasien
David Bastviken Linköpings universitet Nya ansatser för att möjliggöra tillförlitlig validering av modellerade eller uppskattade växthusgasflöden
Emily Boyd Lunds universitet Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar (DICE)
Frida Bender Stockholms universitet Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat
Georgia Sotiropoulou Stockholms universitet Förbättrad beskrivning av molnis i klimatmodeller
Giulia Vico Sveriges lantbruksuniversitet Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimat
Joacim Rocklöv Umeå universitet Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT)
Lisa Dellmuth Stockholms universitet Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker
Marko Scholze Lunds universitet Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS
Natascha Kljun Lunds universitet Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE)
Pontus Roldin Lunds universitet Betydelsen av den kontinentala biosfär-aerosol-moln-klimat-återkopplingen under antropocen
Sonia Yeh Chalmers tekniska högskola En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet
Ståle Holgersen Uppsala universitet Vit hud, svart bränsle: En undersökning av den europeiska högerpopulismens (anti- )klimatpolitik
Vaughan Phillips Lunds universitet Influens från iskärnor (IN) aerosoler på moln med flera faser och klimat: Laboratorieobservationer och modellering
Yann Clough Lunds universitet Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål
Åsa Persson Linköpings universitet Nationell implementering av globala mål: Samstämmighet mellan nationella klimatplaner och de globala hållbarhetsmålen

Projekten kunde söka inom två områden av klimatforskningen:

 • Måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt, med syfte att genom tvär- och mångvetenskapliga perspektiv uppmana till nytänkande i policyfältet, och underbygga påskyndandet av en framtida omställning mot klimatmålen.
 • Modeller och metoder som bryter ny mark och som skapar nydanande utveckling av modeller och metoder i den breda klimatforskningen, samt kritisk forskning kring olika antagandens betydelse i modellering och hantering av osäkerhet. Projekt kan även inkludera frågor om användning av modelleringsresultaten som underlag för politiska beslut.

Vägar framåt var den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. I arbetet med utlysningen har Formas samverkat med Energimyndigheten, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen och VR.

Frågor om utlysningen?

Kontakta Sandro Caruso, 08-775 40 64, sandro.caruso@formas.se

Karin Perhans, 08-775 40 36, karin.perhans@formas.se

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Formas delar ut 163 miljoner kronor till forskning för nytänkande inom policy och utveckling av nya klimatmodeller. Utlysningen väckte stort intresse: 144 sökte men 19 projekt får medel från nationella forskningsprogrammet om klimat. Forskarna finns på följande lärosäten och organisationer: universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala samt på Chalmers, KVA och SLU.

Läs vidare »

120 miljoner kronor till forskning för en giftfri miljö

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:45 CET

I somras efterfrågade forskningsrådet Formas ansökningar till utlysningen Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter. 55 ansökningar kom in och nu har myndighetens forskarråd fattat beslut om att finansiera tio fyraåriga projekt som på olika sätt utforskar den så kallade cocktail-effekten.

Formas satsar stort på forskningskommunikation

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 08:15 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 17,5 miljoner kronor till åtta kommunikationsprojekt. Bland de organisationer som får medel finns universitet, institut och företag.

Formas gör i år en stor satsning på forskningskommunikation genom en ny kommunikationsutlysning. I årets stora kommunikationsutlysning har de sökande kunnat söka för längre projekt, upp till tre år, med större finansiering, upp till tre miljoner kronor per projekt. Det har för första gången även varit tillåtet för företag att söka. Syftet med den nya kommunikationsutlysningen är att nå nya, mer fokuserade eller bredare, målgrupper än tidigare.

- Ett av Formas uppdrag är att nyttiggöra forskning. Vi vill stärka möjligheterna att nå ut med forskningsresultat så att de kan komma till användning i många olika sammanhang. Det här är ett sätt att göra det på, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Formas stora kommunikationsutlysning lockade ansökningar från högskolor, universitet och forskningsinstitut. Bland de sökande fanns även ett flertal företag representerade.

Totalt åtta projekt får dela på drygt 17,5 miljoner kronor. Bland de som får finansiering finns organisationen Vetenskap & allmänhet med projektet Stjärnförsöket. I projektet hjälper skolelever till med att mäta ljusföroreningar. Resultaten ska bland annat kommuniceras i ett online-baserat visualiseringsverktyg. Syftet är att visa hur artificiellt ljus påverkar organismer och ekosystem.

Fasad Production AB får finansiering till filmen Lines of the Anthropocene. Filmens syfte är att skapa engagemang för de globala hållbarhetsmålen. För animationerna i filmen står Oscarsnominerade Michele och Uri Kranot i samarbete med unga svenska animatörer.

Samtliga ansökningar i Formas stora kommunikationsutlysning har bedömts av en expertpanel enligt kriterierna; relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, ändamålsenlighet, genomförbarhet och genus-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Beviljade projekt:

- Vårt gemensamma vatten - Stiftelsen Skogsbrukens forskningsinstitut

- Min plats i Biosfären - Göteborgs universitet

- Lines of the Anthropocene - Fasad Production AB

- Stjärnförsöket - Vetenskap & Allmänhet

- Nya försöksdjursfria metoder för utveckling av säkra kemikalier - Karolinska institutet

- Teater, vetenskap och nanoplats - Lunds universitet

- 3 korta filmer om dagsljudanvändning i byggnader - Lunds universitet

- Smart Mat från hAv till Kök - SMAK - Göteborgs universitet 

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 17,5 miljoner kronor till åtta kommunikationsprojekt. Bland de organisationer som får medel finns universitet, institut och företag.

Läs vidare »

Formas möjliggör forskning för en hållbar värld

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 15:38 CET

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor. Det innebär att Formas möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer.

– Vi arbetar för att finansiera den främsta och mest relevanta forskningen som ska bidra till att vi når FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska miljömålen. Det gör vi genom att låta forskarna själva föreslå forskningsprojekt i vår Årliga öppna utlysning men även genom att vi på Formas i andra utlysningar identifierar forskningsbehov och kunskapsluckor och efterfrågar forskning inom specifika områden, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

I den Årliga öppna utlysningen finansierar Formas tre olika typer av projekt: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd, som möjliggör för forskare tidigt i karriären att arbeta i nya forskningsmiljöer, endera i Sverige eller utomlands. Inom Årliga öppna utlysningen beslutade Formas forskarråd att finansiera 213 projekt på 23 olika universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige.

De universitet och högskolor som i år får flest antal projekt finansierade är:

 • Sveriges lantbruksuniversitet, 51 st
 • Lunds universitet, 27 st
 • Uppsala universitet, 21 st
 • Stockholms universitet, 21 st
 • Umeå universitet, 20 st
 • Chalmers tekniska högskola, 18 st.

Utöver Årliga öppna utlysningen fattade Formas forskarråd beslut om en rad riktade satsningar inom olika områden. I utlysningen Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen finansieras ett antal projekt som ska studera synergieffekter mellan FN:s hållbarhetsmål. Inom samma utlysning finner man även forskningsprojekt med humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på de globala målen.

Forskarrådet tog även beslut om utlysningar inom två av Formas nationella forskningsprogram om klimat och livsmedel. Det betyder 163 miljoner till forskningsprojekt inom klimatområdet och 84 miljoner till livsmedelsforskning. En, för Formas, ny typ av riktad utlysning som det togs beslut om kallas Proof-of-Concept där man finansierar projekt som ska överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande av forskningsresultat.

– Det här är verkligen en av höjdpunkterna på året för oss på Formas, när så mycket högkvalitativ forskning från olika discipliner och perspektiv möjliggörs. Nu lämnar vi över den här stafettpinnen till Sveriges forskare som kommer leverera forskning som tar oss närmre en hållbar värld, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Utlysningar som Formas har fattat beslut om är:

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor. Det innebär att Formas möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer.

Läs vidare »

125 miljoner till forskning om hållbar samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 11:05 CEST

Formas har beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. De forskare som får pengar arbetar på Chalmers, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan i Gävle, Karolinska institutet, KTH, Luleå tekniska högskola, RISE, SLU samt universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.

Svenska museer får 11 miljoner kronor för hållbarhetssatsningar

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 07:30 CEST

I en unik satsning på svenska museer har Formas forskarråd beslutat att dela ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmålen. Museerna som beviljas medel finns i Örebro, Västerås, Norrköping och Stockholm.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • eljbisltabpgetdl.bfslouombikerftg@lafohtrmxuasdl.szcebc
 • +46 (0)72-233 40 04

Om Forskningsrådet Formas

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.