Följ Forskningsrådet Formas

48 miljoner till elva forskningsprojekt inom ekologisk produktion

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2014 10:00 CEST

Användningen av antibiotika inom djurnäringen bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. I Sverige eftersträvar vi förebyggande djurhälsovård i förhoppning om att vi ska få färre sjuka djur att behandla. Används antibiotika mindre inom ekologisk mjölkproduktion och i så fall varför? Lantbrukarens attityder till antibiotika har visat sig spela en stor roll. Hur kan rådgivningen till lantbrukare kring antibiotika optimeras? Detta ska några forskare från SLU i Uppsala studera. Andra ska studera hur vi kan producera mjölk och nötkött som ger lägre utsläpp av växthusgaser. Nötköttskreatur bidrar på grund av betet till stor del till växthusgasutsläpp och markanvändning, men samtidigt krävs betesdrift för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Cirka 60 procent av svenskt nötkött kommer från mjölkkor men en allt intensivare mjölkproduktion ger en mindre mängd kött från mjölkkor. Därför används renodlade nötköttskreatur allt mer. I ett tredje projekt ska forskarna undersöka ifall den biologiska mångfalden gynnas mer av att gräsmarker bevaras än av att stöd ges till ekologisk odling. Studier i Europa visar på detta resultat men där mäts biologisk mångfald på ett sätt som inte är relevant för Sverige.Vilken effekt får ekologisk odling med avseende på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i olika regioner? Och hur påverkar miljöstöd i olika regioner kostnadseffektivitet och skördeförluster? Nu har Formas forskarråd beslutat att bevilja elva forskningsprojekt medel inom utlysningen Ekologisk produktion som bland annat ska studera dessa frågor.

- Vi efterfrågade ämnesövergripande forskning inom alla delar av livsmedelskedjan inom ekologisk produktion. Och det är glädjande att se vilken stor spännvidd som finns bland de forskningsprojekt som beviljats bidrag. Projekten handlar om allt från gödslingsstrategier till trädplantering och till attityder och beteenden hos lantbrukare, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Lista på de som beviljats medel (länk till Formas hemsida)

Bakgrund:
Sedan starten har Formas regelbundet haft utlysningar inom ekologisk produktion. I denna utlysning omfattas hela livsmedelskedjan i utlysningen, från primärproduktion till förädling, marknad och konsumtion. Vidare omfattades olika vetenskapsområden och ämnesövergripande projekt. Som vägledning för relevans har använts ”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 – Forskningsutmaningar och kunskapsbehov inom ekologisk produktion och ekologisk mat” som tagits fram av Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid SLU. Agendan tar fasta på de viktigaste framtida utmaningarna och kunskapsbehoven för den ekologiska livsmedelskedjans väg mot ökad hållbarhet, effektivitet samt miljö- och samhällsnytta.

För mer information:
Johanna van Schaik Dernfalk, forskningssekreterare, 0706 26 40 21, johanna.dernfalk@formas.se
Emilie von Essen, presschef, 0733 50 31 61, eve@formas.se


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.