Följ Forskningsrådet Formas

56 miljoner till forskning om samer och samerelaterad verksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2012 13:48 CEST

Hur har samer från olika miljöer förmedlat kunskap och uttryckt sin identitet och hur har detta förändrats och anpassats när samhället moderniserats? Hur ser arbetsmiljön, hälsan och säkerheten ut hos renskötare och deras familjer? Hur påverkas rennäringen av sommarbetenas respektive vinterbetenas utveckling? Om detta handlar några av de projekt som Formas forskarråd beviljat medel idag.

56 miljoner kronor fördelas till tio forskningsprojekt över fyraårsperioden, 2012-2016. Formas står för 28 miljoner kronor, Vetenskapsrådet för 20 och Fas för 8. Totalt kom det in 54 ansökningar om forskningsprojekt och 2 ansökningar om starka forskningsmiljöer. 

- Det kom in många bra ansökningar och det är glädjande att så många projekt har samarbete med sina kollegor i Finland, Norge och Ryssland, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Det gör att vi kan få en intressant belysning av skillnader och likheter i de olika delarna av samelandet.
Forskningsråden anordnade en hearing inför den här utlysningen där de flesta som är berörda av samerelaterad verksamhet kunde komma till tals. Det var mycket lyckat och ledde till att utlysningen blev bred i sin ansats och att det finns en stor bredd i de ansökningar som beviljats medel.     

Formas tog 2006 fram en kunskapsöversikt över forskning om hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning som ett resultat av ett regeringsuppdrag. Kunskapsöversikten visade att den samerelaterade forskningen behövde samordnas bättre, mellan såväl berörda forskningsfinansiärer som forskningsutförare och att det fanns ett behov för ett nationellt program för samerelaterad forskning. Detta behov identifierade också Sametinget i en kunskapsstrategi från 2008. Regeringen gav med anledningen av detta Formas i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet och FAS utlysa medel inom ramen för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som omfattade den samiska ursprungsbefolkningen, samerelaterad verksamhet samt samebefolkningens hälsa, arbets- och livsvillkor. 

Lista på projekt som beviljats medel

För mer information:
Johan Eellend, forskningssekreterare Formas, 0706 98 40 22, johan.eellend@formas.se
Emilie von Essen, presschef, Formas, 0733 50 31 61, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.