Följ Forskningsrådet Formas

66 miljoner till forskning om hållbar renovering av byggnader från 1950-1975

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2012 14:08 CEST

Pilotförsök för att åstadkomma bättre kunskapsöverföring både inom företag och mellan företag och akademi, utveckling av tunna textilarmerade betongfasader, utveckling av en ny modell för rationell renovering som redan från början tar hänsyn till både hur olika tekniska lösningar samverkar och hur man hanterar kunskapsöverföring och risk. Om bland annat detta handlar de sju projekt som beviljades medel av Formas forskarråd idag. 

- Det finns många aktörer och delintressen inom det här stora området. Inför utlysningen bjöds forskarsamhället, näringsliv och offentlig förvaltning in till ett match-makingmöte för att hitta lämpliga konstellationer och för att dessa gemensamt skulle formulera forsknings- och innovationsbehov. Det visade sig vara mycket lyckat och vi kan nu tillsammans med branschen satsa på flera intressanta projekt, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas  

Formas står för 33 miljoner kronor och branschen bidrar med lika mycket i form av arbetstid och ekonomiska medel.  Våren 2012 gjorde Formas tillsammans med IQ Samhällsbyggnad (Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet) en strategisk satsning på området byggd miljö med fokus på större tvärvetenskapliga och transdisciplinära projekt med systemtänkande. Utlysningen avsåg projekt inriktade på en hållbar ombyggnad, renovering och förnyelse av bostäder och lokaler från perioden 1950-1975. Hela bygg- och förvaltningsprocessen omfattas och syftet med satsningen är att generera ny kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Lista på projekt som beviljats medel

För mer information kontakta:
 
Anna Ledin, huvudsekreterare Formas, 0703-23 4015, anna.ledin@formas.se
Emilie von Essen, presschef, 0733-50 31 61, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.