Följ Forskningsrådet Formas

En miljard kronor till forskning för att skydda Östersjön

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2010 14:04 CEST

Europaparlamentet beslutade idag att lansera ett nytt forskningsprogram,
BONUS-169, till stöd för arbetet med en hållbar utveckling av Östersjön. BONUS-169 fokuserar på det marina ekosystemet och på den socioekonomiska verksamheten i regionen. Finansieringen kommer till hälften från EUs ramprogram för forskning och till hälften från nationella finansiärer i Östersjöländerna.
 
- Det beslut som parlamentet tog idag är mycket uppmuntrande för en hållbar utveckling i regionen. Med hjälp av BONUS-169 kan tvärregionala samarbetsprojekt som bygger på framstående vetenskaplig forskning bedrivas och som är relevant för skyddet av Östersjön, säger Hans-Örjan Nohrstedt på Forskningsrådet Formas. Redan nu har de pågående 16 BONUS Plus-projekten lett till ett tiotal viktiga förslag

Programmet ska stå modell för hållbarhetsarbetet med andra regionala hav i Europa som Medelhavet, Svarta havet och Nordsjön.

- Det är av yttersta vikt att forskningsgemenskapen i regionen förenar sina resurser – både intellektuella och materiella – för att skydda Östersjön. Den centrala punkten i BONUS 169 är ett långsiktigt samarbete till stöd för det arbete som bedrivs av Helcom inom ramen för Helsingforskonventionen, säger Erik Fellenius på Naturvårdsverket.

BONUS-169 bygger på det pågående BONUS Plus-programmet och har tills idag engagerat mer än hundra forskningsinstitut och universitet i nio länder runt Östersjön. Dessa är också  medlemmar i BONUS-169, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Lettland, Litauen och Estland. Även forskare från Ryssland deltar i dessa projekt.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans-Örjan Nohrstedt, Formas, 070-397 58 62
hans-orjan.nohrstedt@formas.se
Erik Fellenius, Naturvårdsverket, 08-698 13 08, 070-590 75 62, erik.fellenius@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se
Emelie von Essen, presschef, Formas, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, eve@formas.se

Bakgrundsinformation:

• BONUS-169 är ett gemensamt forskningsprogram för Östersjöregionen under artikel 185 (tidigare 169) i EG-fördraget. Det har under sex år förberetts som ett gemensamt projekt av forskningsfinansiärer i Östersjöregionen. Sveriges deltagare i finansieringsorganisationen är Forskningsrådet Formas och Naturvårdsverket. För ytterligare information gå in på www.bonusportal.org

• HELCOM är det styrande organet i "Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö" – mer känt under namnet Helsingforskonventionen. Det arbetar för att skydda Östersjön från alla typer av föroreningar genom ett mellanstatligt samarbete mellan Danmark, Estland, EU, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. För ytterligare information gå in på www.helcom.fi

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.