Följ Forskningsrådet Formas

Forskningssatsning med sikte på de globala målen för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 10:00 CET


Tio forskningsprojekt får dela på 54 miljoner kronor över en treårsperiod för att ta itu med hur man kan lindra och hantera klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Projekten har beviljats i stark konkurrens bland 106 inkomna ansökningar. I varje forskargrupp som beviljas medel deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas.


Satsningen ska stärka den svenska forskningen inom hållbarhet och resiliens* med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Forskningsprojekten handlar bland annat om hållbar livsmedelsproduktion, sanitet och återvinning. En av forskargrupperna ska till exempel titta på om klimatförändringar och osäker matförsörjning kan leda till väpnade konflikter.

– En hållbar samhällsutveckling kräver en stabil och växande kunskapsbas. Den forskning som stöds genom denna gemensamma satsning bidrar med viktig kunskap för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmål som FN ställt upp inom Agenda 2030, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Satsningen ska också stärka unga forskare, därför finns minst en yngre forskare vid ett svenskt lärosäte med i alla forskargrupperna som beviljas medel. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Formas forskningsanslag.

* Resiliens är ett systems förmåga att stå emot och återhämta sig från störningar.

De beviljade projekten (huvudsökande) är:

Hanne Fjelde, Uppsala universitet, 5 386 000 miljoner kronorKlimatförändringar, matosäkerhet och väpnad konflikt

Anders Hansson, Linköpings universitet, 5 226 000 miljoner kronorMotstridiga ambitioner för användning av biomassa – Sverige, Tanzania och världen

Paul Lane, Uppsala universitet, 5 618 000 miljoner kronorKlimatförändringar: anpassning och resiliens

Stefano Manzoni, Stockholms universitet, 5 344 000 miljoner kronorBalans mellan ekosystemtjänster och vattenanvändning för hållbar risproduktion

Jennifer McConville, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 133 000 miljoner kronorAnpassning och innovation i sanitetsplanering: en undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem

Lennart Olsson, Lunds universitet, 5 585 000 miljoner kronorUtveckling och upptag av multifunktionella perenna odlingssystem för ökad hållbarhet och resiliens

Johannes Rousk, Lunds universitet, 5 521 000 miljoner kronor
Markmikroorganismernas uthållighet och resiliens mot klimatförändrings-inducerad torka i Etiopien


Benjamin Smith, Lunds universitet, 5 185 000 miljoner kronor
Skogsrestaurering och effekter på vattenresurser för smart jordbruk: en fallstudie av Kambodja (FRAWASA)

Anna Tompsett, Stockholms universitet, 5 616 000 miljoner kronor
Översvämningsskydd i slumområden – Lokalt anpassningsarbete i Kibera, Nairobi

Maria José Zapata Campos, Göteborgs universitet, 5 386 000 miljoner kronor
Gräsrotsmotstånd tacklar klimatförändring, miljöproblem och fattigdom i återvinnande nätverk

Läs mer om bidragsbesluten och om utlysningen

För mer information, kontakta:
Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning,Vetenskapsrådet, 072-979 7771, dan.wilhelmsson@vr.se
Lisa Román, forskningssekreterare, Sida, 072-1457996, lisa.roman@sida.se
Johanna van Schaik Dernfalk, chef för enheten för Miljö och Areella näringar, Formas, 070-626 40 21,
johanna.dernfalk@formas.se


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.