Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 112 miljöforskning 89 ekologiskt hållbar 70 miljö 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 vattenbruk 6 kemikalier 5 arkitektur 5 Formas forskarråd 5 hållbart samhällsbyggande 5 Klimatforskning 5 stad 5 kommunikation 5 alger 5 ekosystem 5 utveckling 4 Livsmedelsforskning 4 miljögifter 4 Formas 4 integration 4 innovation 4 samverkan 4 avfall 4 Forskningskommunikation 4 hållbart 4 hållbarhet 4 biobaserad samhällsekonomi 4 strategisk satsning 4 samhällsbyggnad 4 djurskydd 4 formas ledningsgrupp 4 hållbar stadsutveckling 4 ekologisk 4 hav 4 transport 3 forskningsrådet formas 3 miljötoxikologi 3 djur 3 städer 3 tvärvetenskap 3 mat 3 forskning och utveckling 3 återvinning 3 skog 3 skogsbrand 3 stadsbyggnad 3 infrastruktur 3 hållbart byggande 3 giftfri miljö 3 klimatanpassning 3 fiske 3 djurhälsa 3 stad och land 3 biobaserad 3 samhällsplanering 3 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 animal welfare 2 formas årliga öppna utlysning 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 fisk 2 ekonomiskt hållbar 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurvälfärd 2 djurskyddsbefrämjande 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 stadsnära landskap 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 #forskning 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 #agenda2030 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 non-toxic environment 1 hälsa 1 #utlysning 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 Visa alla taggar

Modern ren följs på dator

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2008 14:28 CET

Nästan hälften av Sveriges yta används till renbete. Detta orsakar ofta konflikter mellan renägare och de markägare som måste upplåta sin mark för renbete. Med hjälp av ny teknik, som satelliter, GPS-halsband på renarna och datorer hos renskötarna, har renbruksplaner tagits fram i samråd mellan inblandade parter.

Gör som matlagningsproffsen och experimentera med molekylär gastronomi hemma i ditt eget kök!

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2008 16:09 CET

Vilka kemiska, biologiska och fysiska processer sker när du lagar mat? Spelar det någon roll när man saltar köttet vid tillagningen? Varför blir nästan allting gott när man steker det? Varför blir det segaste köttet bäst vid långkok? Molekylär gastronomi i ditt eget kök ger dig ett helt nytt perspektiv på din matlagning och är ett av de informationsprojekt som Formas beslutade ge bidrag till igår.

Ny satsning på alternativa metoder till djurförsök

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2008 15:51 CET

Nya in vitro metoder för att hitta hormonstörande ämnen, förutse läkemedelsförgiftning i levern, analysera effekten av läkemedelsdosering och lättare kunna undersöka effekter av cancerläkemedel. Detta är exempel på vad forskarna vill uppnå i några av de tio projekt som fått medel i den gemensamma satsningen på alternativa metoder till djurförsök från Jordbruksverket, Formas, och AstraZeneca.

Ny forskningssatsning ska rädda Vasa-skeppet

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2008 14:30 CET

Hur bör luftfuktighet, temperatur och ljus anpassas för att regalskeppet Vasa ska bevaras för eftervärlden? Hur mycket och hur fort bryts skeppets trävirke och konserveringsmedel ned och hur påverkas skeppets hållfasthet av detta?

399 miljoner till hållbar utveckling i årets stora utdelning från Formas

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2008 13:54 CET

Vad händer med skaldjuren när havet blir surare? Är ett litet frö lösningen på rening av vattnet utan kemiska tillsatser? Beror människors attityd till åtgärder för att minska klimatförändringarna på vem som betalar för dessa? Hur kan man på ett rättvist sätt dela på kostnader globalt för utsläpp av växthusgaser? Dessa är några av de ämnen som behandlas i de 186 projekt som beviljades bidrag idag.

Formas satsar på Hållbar utveckling av byggd miljö med 20 nya miljoner

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2008 10:52 CET

Formas utlyser 20 nya miljoner till forskning om Hållbar utveckling av byggd miljö. Utlysningen omfattar projekt inriktade på hela bygg- och förvaltningsprocessen - från planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll och renovering till avveckling. Utlysningen sker inom ramen för Formas samarbete med BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum.

20 miljoner för forskning om den uthålliga staden

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2008 14:09 CET

Formas delar ut 10 miljoner kronor till svenska forskare i 8 forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling inom URBAN-NET. Totalt delas 20 miljoner kronor ut inom programmet. Temat för utlysningen är brett och griper tvärsöver discipliner och samhällssektorer med den fysiska utformningen av staden som en mer eller mindre framträdande röd tråd.

20 nya miljoner till forskning inom miljöteknik från Formas

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2008 10:14 CET

Hållbart samhällsbyggande, Hållbara transporter, Miljöskyddsteknik, Användning av biologiska naturresurser, Lätta och avancerade material samt Energi är de sex styrkeområden inom miljöteknik som Formas utlyser nya medel till. Totalt utlyses 20 miljoner kronor för åren 2009-2011. Detta är Formas andra utlysning inom Miljöteknik. Första utlysningen gjordes i slutet av 2007.

Sveriges Bygguniversitetet - unik satsning på svensk byggforskning

Sveriges Bygguniversitetet - unik satsning på svensk byggforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2008 16:30 CET

Idag går startskottet för Sveriges Bygguniversitet - ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lunds Tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten kraftsamlar inom byggteknisk forskning och utbildning. En väl förankrad verksamhet hos byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

82 miljoner i Bonus till svenska Östersjöforskare

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2008 11:22 CET

Effekter av klimatförändringar, utsläpp av föroreningar, övergödning, hållbart fiske samt skydd av biologisk mångfald - om bland annat detta handlar 15 forskningsprojekt om Östersjön med svenskt deltagande som delar på 82 miljoner kronor.

185 miljoner - Formas nya storsatsning på starka forskningsmiljöer

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2008 16:33 CEST

Formas utlyser totalt 185 miljoner till forskning dels inom Formas fem strategiska forskningsteman dels inom områdena "Nanoteknik - utveckling av och risker med nya material" och "Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv". Sju forskarmiljöer kommer att få upp till fem miljoner årligen i fem år från 2009. Detta är Formas hittills största enskilda satsning på starka forskningsmiljöer.

KliMATfrågan på bordet. Inbjudan till pressträff från Formas

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2008 13:30 CEST

I KliMATfrågan på bordet skriver ett 30-tal forskare om mat och klimat. Frågorna är komplexa - det är svårt att mäta hur stora de klimatpåverkande utsläppen är från ett speciellt livsmedel. Det vi kallar livscykelanalyser är färskvara eftersom produktionen och leden i livsmedelskedjan hela tiden förändras. Kom och lyssna och ställ frågor till några av de forskare som medverkar i boken!

Dieter Müller i Formas nya pocketbok: "Ingen fritidshusdemokrati i Sverige"

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2008 14:52 CEST

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Landsbygden spelar en viktig roll i många stadsbors liv. Men fritidsboende har ingen rösträtt och ger inga skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som Dieter Müller på Umeå universitet vill ändra på. Han är en av författarna i Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva?.

Dieter Müller i Formas nya pocketbok: "Ingen fritidshusdemokrati i Sverige"

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2008 14:50 CEST

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Landsbygden spelar en viktig roll i många stadsbors liv. Men fritidsboende har ingen rösträtt och ger inga skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som Dieter Müller på Umeå universitet vill ändra på. Han är en av författarna i Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva?.

Utrotas en rovdjursart är andra rovdjur i fara

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2008 09:29 CEST

Att olika rovdjur jagar samma byte borde leda till hårdare konkurrens mellan rovdjuren. Konstigt nog kan detta vara en förutsättning för att det finns så många rovdjursarter i världen. Detta medberoende gör att flera rovdjursarter kan vara i fara om ett rovdjur utrotas.

Ska hela Sverige leva?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2008 15:19 CEST

Landsbygden kan få allt större betydelse med stigande livsmedels- och energipriser och med oro för klimatförändringar. I Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva? skildrar trettiofem forskare landsbygdens möjligheter och problem.

Mer mat med mindre vatten

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2008 16:22 CEST

Vatten är en förutsättning för all matproduktion. Därför behöver vi hushålla med knappa vattenresurser. Problemen måste angripas på bred front och med en blandning av små- och storskaliga lösningar. Flera åtgärder kräver politiska beslut och internationella förhandlingar. Och här kan forskningen ge vägledning i viktiga försörjnings- och rättvisefrågor som världen står inför.

Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar

Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2008 16:08 CEST

Geografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och har fått en allt större betydelse inom flera områden. Idag används tekniken för samhällsplanering, miljöövervakning och för navigerings- och söktjänster på Internet. 2008 är Kartans år och Forskningsrådet Formas ger ut en ny och omarbetad version av boken Geografiska informationssystem, den mest spridda svenska läroboken i ämnet.

42 miljoner till forskning inom Miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2008 16:00 CEST

Energismarta fönster som reglerar ljus och värmeinsläpp beroende på vädret, omvandling av restprodukter till nedbrytbar plast, förnyelsebara plaster, ökad utvinning av metan från rötslam, förädling av oljeväxter för framtagning av smörjoljor, effektivare metoder för återhämtning av förorenade hav, bättre kväverening vid vattenverk samt databaser för renare jord.

Huset kan göra dig glad! Nya forskningsrön i Miljöforskning.

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2008 09:13 CEST

Ett hus som reagerar på ditt humör genom att styra belysning, ventilation och ljud så att du mår bra. Som gör dig glad genom att tvätta sina egna fönster, vars ytskikt bryter ned föroreningar, renar luften och avlägsnar mögel, smuts och damm. Detta kan bli verklighet med hjälp av nanoteknik, skriver forskare i nya numret av tidskriften Miljöforskning.