Följ Forskningsrådet Formas

Större projekt och bättre kommunikation kan stärka SLFs forskning

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2009 10:17 CEST

De forskare som finansieras av SLF, Stiftelsen Lantbruks-forskning, måste öka sin publicering, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, och SLF bör öka spridningen av resultaten. Dessutom behöver forskningen bli mer tvärvetenskaplig. Färre men större projekt ska ge bättre effekt av forskningen. Detta är några av de slutsatser som den nordiska panelen dragit vid utvärderingen av SLFs forskning för perioden 2002-2007.

- SLFs forskning är högst relevant och fyller ett stort behov. De flesta projekt har en stark koppling till praktiska problem. Men vi ser att flera projekt har en låg publiceringsnivå, i snitt 0,3 vetenskapliga artiklar och 0,4 populärvetenskapliga publikationer per projekt, och att forskningsresultaten inte sprids. Detta är inte förenligt med SLFs mål att betona kommunikation av forskningen, säger Mari Walls, forskningschef på MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Finland och ordförande i utvärderingspanelen.

Panelen visar dock att SLFs forskning har en god potential då en del projekt har en hög vetenskaplig och populärvetenskaplig publiceringsnivå. I en del projekt finns också välutvecklade rutiner för att sprida
forskningsresultat och dessa projekt skulle kunna fungera som modell för övriga.

- Vi rekommenderar att forskningen koncentreras till färre men större projekt. Med en sådan koncentration av resurser kan forskningen få en mer avsedd effekt.

- SLF behöver fler internationella partners. Idag har endast 29,4 procent av projekten det. Alla utlysningar borde också ske på engelska för att uppmuntra internationellt samarbete och resultaten borde publiceras
på engelska på webben.

Vidare anser panelen att det saknas ett tvärvetenskapligt angreppssätt på forskningen vilket panelen anser behövs för en hållbar utveckling av jordbruket.

Regeringen gav Formas i uppdrag att utvärdera om de extra 208 miljoner kronor som skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel medfört, under perioden 2002-2007, använts i enlighet med regeringens avsikter -
att höja den vetenskapliga kvaliteten, samhällsrelevansen och effektiviteten inom denna forskning. En nordisk panel tillsattes och den har nu presenterat en slutgiltig utvärdering som fokuserar på forskningens vetenskapliga kvalitet för ett hållbart jordbruk och för relaterade näringar i Sverige.

Utvärderingen har skett i två faser och 248 projekt har analyserats av oberoende bedömare från hela Norden. Panelen har tittat på styrkor och svagheter inom fem olika teman - Jordbruk och trädgårdsbruk, Växtnäring och bekämpningsmedel, Djurproduktion, Ekonomi och marknad samt Arbetsmiljö.

Ladda ned utvärderingen(pdf-fil, engelska)

För mer information:
Hans-Örjan Nohrstedt, hans-orjan.nohrstedt@formas.se
Emilie von Essen, eve@formas.se