Följ Forskningsrådet Formas

Svensk samhällsvetenskaplig forskning om hållbarhet bör förnyas

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2010 12:10 CEST

Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas, Energimyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Svensk samhällsvetenskaplig forskning inom området hållbar utveckling har mycket att tillföra internationell forskning och samhället. Externfinansieringen inom området har fyrfaldigats de senaste tio åren, men för att tillvarata forskningens fulla potential krävs nya idéer och vågade satsningar samt engagemang från alla aktörer. Det menar den internationella panel som utvärderat svensk samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling för 1998-2008.

– Den snabba ökningen av externa forskningsmedel visar att finansiärerna anser att samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling är angelägen, säger Rolf Annerberg, generaldirektör vid Forskningsrådet Formas, som koordinerat utvärderingen. Det är nu viktigt att vi tar tillvara de möjligheter som den ökade finansieringen skapat. Här har vi finansiärer en viktig uppgift tillsammans med universiteten, forskarna och de praktiker som har nytta av forskningsresultaten. Vår gemensamma utvärdering ger oss värdefull vägledning inför vårt fortsatta arbete och vi undersöker nu möjligheterna att skapa nya förutsättningar för samhällsvetenskapliga forskare inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Panelen ser en ökning av finansieringen och antalet doktorander vilket är positivt och ser även en trend mot mer tvärvetenskaplig forskning. Den noterar också en snabb ökning av samhällsvetenskaplig forskning om klimat, ekosystem, miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel.

Samtidigt finns flera spänningar inom forskningsområdet som kan hota dess potential menar panelen. Naturvetenskapliga perspektiv kan försvåra identifiering av viktiga sociala och ekonomiska forskningsfrågor. Konserverande finansieringsformer och kortsiktiga krav på omedelbar tillämpning av resultaten ger alltför litet utrymme för nya forskningsidéer. Karriär-strukturer vid universitet och bristande dialog mellan forskare och praktiker kan också hota utvecklingen. Panelen förordar ett tydligt engagemang hos alla aktörer och menar att nya idéer och vågade satsningar behöver få mer plats.

Bakom utvärderingen står Forskningsrådet Formas, Energimyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Panelen har bestått av erkända forskare och företrädare för forskningens användare från Indien, USA och Europa, ledda av professor Karen O’Brien från Oslo universitet och har genomfört en oberoende granskning av forskningsområdet.

Utvärderingsrapporten i sin helhet kan laddas ner på:
http://www.formas.se/upload/dokument/Utvärderingar/Mobilising_Swedish_Social_Science.pdf

För mer information:
Jonas Förare, jonas.forare@formas.se, 08-775 4004
Emilie von Essen, eve@formas.se, 08-775 4038

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.