Följ Forskningsrådet Formas

114 miljoner ska ge ökad kunskap om byggande under mark

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 12:45 CET

Forskningsrådet Formas gör tillsammans med Trafikverket och aktörer från branschen en betydande satsning på forskning om hållbart byggande under mark. 14 projekt får dela på 114 miljoner kronor.

De närmaste åren görs stora investeringar på infrastruktur i Sverige, och satsningen på forskning om hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur ska bidra till ett mer effektivt byggande, med fokus på teknik, ekonomi och miljö.

– Mot bakgrund av pågående och kommande satsningar på infrastruktur under mark i storstäder satsar vi nu gemensamt på att höja kunskapsnivån med målet att ytterligare öka samhällsnyttan, säger Peter Lundman, enhetschef på Trafikverket.

Formas står för cirka 42 miljoner kronor och Trafikverket för 15 miljoner medan branschen skjuter till med motsvarande summa – ett krav för utlysningen – vilket innebär totalt 114 miljoner kronor.

- Ett av kraven i den här utlysningen var att branschen ställde upp med lika mycket som de statliga forskningsfinansiärerna, säger Anna Ledin, Formas huvudsekreterare. Vi ordnade därför ett matchmaking-möte där forskare, berörda myndigheter och branschen diskuterade kunskapsbehov och forskningsuppgifter.  

Av de 38 ansökningar som kommit in, har 14 valts ut för finansiering. Exempel på ämnen som ska studeras är utveckling av geofysiska metoder som ger tredimensionella bilder av berggrund och undermarkskonstruktioner, hur man på ett hållbart sätt kan ta hand om de stora mängder jord- och bergmassor som genereras vid undermarksbyggande, hur grundvattnet påverkar cementbaserade material och stålbultar samt risken för skadliga sättningar i marken till följd av grundvattensänkning.

Denna satsning är resultatet av ett samarbete mellan Formas, Trafikverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Statens Geotekniska Institut (SGI) och Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) inom hållbart undermarksbyggande och förvaltning av undermarksanläggningar i stadsmiljö med fokus på geologiska frågor.

Nedan publiceras namn på de som beviljats medel.

För mer information kontakta:
Anna Ledin, Huvudsekreterare Forskningsrådet Formas, anna.ledin@formas.se, 0703-23 40 15
Peter Lundman, enhetschef, Trafikverket, peter.lundman@trafikverket.se, 0702-44 61 20

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Trafikverket
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.