Följ Forskningsrådet Formas

24 miljoner kronor till forskning om samhällsplanering för en hållbar samhällsutveckling

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 15:00 CEST

Hur kan städer spela en aktivare roll i övergången till en miljö med mindre utsläpp av koldioxid? Allt fler städer arbetar med strategier för att uppnå tvågradersmålet, dvs att temperaturen höjs med max två grader. Forskarna ska undersöka om strategierna är mer genomförbara om medborgarna samtidigt informeras om målens positiva effekter, som exempelvis högre livskvalitet vid minskade utsläpp. Det blir vanligare med marknadslösningar med betalningar för att kompensera för exploatering av mark eller förlust av ekosystemtjänster. Forskarna vill säkerställa att dessa lösningar inte orsakar skada utan maximerar miljön och sociala fördelar. Undersökningar och jämförelser görs mellan länder i Europa och Latinamerika. Om detta handlar två av de fyra projekt som beviljas medel av Formas idag.

 - Vi vill ha ett samhälle som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbart. Ofta står dessa olika hållbarhetsmål mot varandra. Vi behöver ökad kunskap om orsakerna till dessa intressekonflikter för att underlätta för beslutsfattare att ta beslut inom samhällsplaneringen. Projekten som beviljas medel idag ser spännande ut och det är glädjande med så många forskningsidéer inom området, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

De projekt som beviljas medel:

Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät
Hervé Corvellec, Lunds universitet, + 46 42 36 55 03, herve.corvellec@ism.lu.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 7 930 000 kronor

Välbefinnande i hållbara städer: Att utforska vägar mot en koldioxidsnål framtid
John Holmberg, Chalmers tekniska högskola, + 46 706 45 72 66, john.holmberg@chalmers.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 3 624 000 kronor

Effektiva och rättvisa regelverk för att finansiera och säkerställa biologisk mångfald
Claudia Ituarte-Lima, Stockholm Resilience Centre, + 46 707 88 54 85 claudia.ituarte@stockholmresilience.su.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 5 426 000 kronor

Hantering av gränsöverskridande risker: En studie av Göta Älvs vattensystem
Linda Soneryd Göteborgs universitet, + 46 31 786 49 28, linda.soneryd@gu.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 7 020 000 kronor

Lista på Formas.se på beviljade projekt

Bakgrund
Det övergripande målet med utlysningen har varit att öka kunskapen om hur planering i vid mening kan utvecklas i takt med pågående samhällsförändringar och hur den kunskap som finns om hållbarhet bäst kan komma till användning för att uppnå långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk samhällsutveckling. Trots att det finns betydande kunskap om hur en hållbar utveckling kan uppnås finns det ett stort glapp mellan denna kunskap och det praktiska genomförandet. Syftet med utlysningen är att undersöka vilka de bakomliggande orsakerna till detta samt att ta fram förslag till möjliga lösningar på problemet, med särskild hänsyn även till hanteringen av de tre hållbarhetsmålen.

För mer information:
Forskningssekreterare Lissa Nordin, lissa.nordin@formas.se, 0739 14 65 12
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733 50 31 61

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.