Följ Forskningsrådet Formas

Biologisk mångfaldsforskning utvärderad: Mycket ny kunskap men bredden saknas

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 11:10 CEST

Pressmeddelande från Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas

Biologisk mångfaldsforskning utvärderad:
Mycket ny kunskap men bredden saknas

År 2001 gjorde regeringen en särskild satsning på forskningsområdet biologisk mångfald. Satsningen har nu utvärderats och resultatet visar på fördjupade kunskaper, men också brister i bredd och tvärvetenskap.

– Utvärderarna kom fram till att tillskottet av medel har bidragit till fördjupade kunskaper inom flertalet specialområden. Samtidigt menar man att det saknas studier med ett bredare perspektiv. Därför bör tonvikten i framtiden ligga på större och mer långsiktiga forskningsprojekt med tvärvetenskaplig inriktning, säger Rolf Annerberg, generaldirektör för Formas.

Den vetenskapliga panelen ansåg vidare att forskningsråden bör omvärdera hur satsningarna fördelas för att uppmuntra till mer internationellt forskningssamarbete och för att gynna mer permanenta anställningar istället för att i huvudsak bevilja doktorandprojekt.

- Vi har vunnit mycket ny kunskap genom den forskning som kunnat genomföras, men den här typen av satsningar kan vara svåra att hantera då det krävs beredskap för att ta emot medlen på ett bra sätt, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet. Utvärderingen pekar tydligt på att det krävs mer ställtid för att få ett optimalt resultat.

Enligt utvärderarna har satsningen bidragit till fördjupade kunskaper inom främst ekologi och systematik, där det finns flertalet starka forskargrupper. Däremot anser man att breddningen av forskningsfältet, genom mer integrerande och tvärvetenskaplig forskning, varit mindre framgångsrikt. Särskilt saknas projekt med bredare perspektiv än ren naturvård, t.ex. projekt som inbegriper ekonomiska aspekter av ekosystemtjänster.

Utvärderingen har genomförts på projekt finansierade av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas under åren 2002–2009. Sammanlagt har 220 forskare vid svenska universitet och högskolor utvärderats av två paneler, där en har bedömt den vetenskapliga kvaliteten och den andra samhällsrelevansen. Syftet med regeringens satsning var att bidra till att bredda och fördjupa kunskapen om de grundläggande förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle.

För mer information, kontakta:
Andreas Augustsson, analytiker, Vetenskapsrådet, 08-546 44 174, andreas.augustsson@vr.se
Emilie von Essen, pressansvarig, Forskningsrådet Formas, 0733-50 31 61, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Bifogade filer

PDF-dokument