Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs världsledande forskning som kommer till användning

Mänskligheten står inför stora utmaningar med bland annat stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning, miljöföroreningar och hög urbaniseringstakt. Formas underlag till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning pekar på vikten av stark, internationellt ledande forskning till stöd för en hållbar utveckling, samt på behovet av ökad användning av forskningen i samhället.

FN:s nya globala hållbarhetsmål beaktar hållbarhet ur flera perspektiv, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. De tar också upp ökad jämlikhet inom och mellan länder, hållbara produktions- och konsumtionsmönster och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter.

- För att kunna möta utmaningarna behövs ökad kunskap i samhället, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling. Dels måste ny kunskap tas fram genom grundläggande, tillämpad och innovationsnära forskning av högsta kvalitet. Dels måste befintliga forskningsresultat utvärderas, syntetiseras och nå rätt mottagare. Inte minst behöver forskning och högre utbildning samverka för att garantera en hög kvalitet i utbildningen och i samhällets kunskaps- och kompetensförsörjning. Högkvalitativ forskning är därmed avgörande för tillväxt, långsiktig hållbarhet och samhällets förmåga att möta utmaningar.

- Vi ser att relevanta forskningsresultat varken når rätt mottagare eller kommer till praktiskt nytta i tillräcklig utsträckning idag, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas. Därför föreslår vi ökade satsningar till stöd för hållbar utveckling, ökade satsningar på syntetisering och utvärdering av forskningen samt ökade satsningar på samverkansplattformar.

- Formas uppdrag är dels att stödja grundläggande, tillämpad och innovationsnära forskning inom centrala hållbarhetsområden, dels att möjliggöra nyttiggörande av forskningsresultat i samhället. Detta ger oss en unik möjlighet att driva satsningar för höjd kvalitet och relevans i forskningen till stöd för hållbar utveckling.

Fakta:
Formas föreslår att:
-Sverige fortsatt ökar sina satsningar på forskning och utveckling, där forskning till stöd för hållbar utveckling successivt får en allt större andel av de samlade forskningsmedlen.

-Formas årliga forskningsanslag ökas successivt med 600 miljoner kronor med start 2017, där ökningen är fullt genomförd 2020.

-Särskilda långsiktiga programsatsningar inrättas inom

  • Klimatförändringar
  • Livsmedel
  • Urbanisering

Programsatsningarna föreslås innebära ett resurstillskott till varje område om minst 100 miljoner kronor årligen vid periodens slut.
 

-Särskilda satsningar görs för fortsatt internationalisering av forskningen och internationella forskningssamarbeten även utanför EU.


-Regeringen, i enlighet med Miljömyndighetsutredningen, inrättar en särskild funktion inom Formas med uppgift att sammanställa, utvärdera och kommunicera resultat från miljöforskningen.

Länk till Formas underlagsrapport till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning

Bakgrund
Regeringen gav i augusti 2014 Formas i uppdrag att göra en analys av forskningen inom Formas områden. I mars 2015 utvidgades uppdraget till att formulera en strategi för kommande tioårsperiod med utgångspunkten att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Till grund för inspelet finns underlag från universitet och högskolor, inklusive ett stort antal fallstudier av forskningens genomslag och nyttiggörande i samhället. Övrigt bakgrundsmaterial är bland annat bibliometriska analyser, studier kring institutssektorn, samt underlag från andra länder. Delar av underlagsmaterialet finns tillgängligt på www.formas.se.


För mer information kontakta:
Formas generaldirektör Ingrid Petersson 070-350 23 39Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04