Följ Forskningsrådet Formas

Formas delar ut 494 miljoner kronor till 146 nya projekt

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 15:24 CET

Idag beviljade Formas Forskarråd medel till 146 nya projekt som spänner över Formas alla tre områden miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Projekten ska bidra till ny kunskap för hållbar utveckling.

De projekt som får medel handlar t ex om hur vi ska kunna anpassa oss till ett varmare klimat, hur den biologiska mångfalden ska kunna bevaras, effekter av antibiotikaresistens, genetik hos växter och djur samt om virusangrepp på bin. Avfall och återvinning, ”sjuka hus” samt stadens offentliga rum är ytterligare exempel på frågeställningar som behandlas i de projekt som får medel.

 - Det är glädjande att se att andelen kvinnor bland de projektledare som nu beviljas medel ligger på 46 procent, dvs i år är kvinnorna i stort sett lika bra som männen på att hämta hem medel från Formas, säger professor Anna Ledin, Formas huvudsekreterare. Hela 65 procent av de som får anställningar som forskarassistenter är kvinnor. Detta bådar gott för framtiden när det gäller att uppnå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i forskarvärlden.

- Beviljandegraden för forsknings- och utvecklingsprojekt var fortsatt mycket låg. Endast åtta procent av projekten kunde beviljas medel, vilket endast är något högre än förra året (en procentenhet). Detta trots att årets budget för forsknings- och utvecklingsprojekten hade ökat från
256 miljoner kronor till 349 miljoner. Anledningen till att beviljandegraden inte ökat i motsvarande grad, är dels att projekten blivit dyrare, dels att antalet inkomna ansökningar har ökat, fortsätter Anna Ledin.

Unga forskare, forskarassistenter, postdoktorala stipendier och postdoktorala bidrag till forskare med utländsk examen
Det kom in totalt 1349 ansökningar till de fyra öppna utlysningarna. 1056 avsåg forsknings- och utvecklingsprojekt, 195 avsåg ansökningar om anställning som forskarassistent, 60 ansökningar om postdoktorala stipendier samt 38 ansökningar om postdoktorala bidrag. Unga forskare - forskare som disputerat år 2005 eller senare stod för 35 procent av ansökningarna och 35 procent av de beviljade projekten avser unga forskare. Även i år satsar Formas på anställningar som forskarassistent - 32 av 195 sökta anställningar beviljades. Forskarrådet beviljade också 21 postdoktorala stipendier och 8 postdoktorala bidrag som kommer att gå till nydisputerade forskare.

För mer information kontakta:
Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas,
anna.ledin@formas.se 0703-23 40 15
Emilie von Essen, presschef, Forskningsrådet Formas,
eve@formas.se 0733-50 31 61

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.