Gå direkt till innehåll
Formas finansierar forskning om diffusa källor med 32 miljoner kronor

Pressmeddelande -

Formas finansierar forskning om diffusa källor med 32 miljoner kronor

I Sverige finns 700 000 fastigheter som inte är anslutna till kommunala reningsverk, utan har så kallade enskilda avlopp. Det är emellertid oklart hur effektivt dessa renar vattnet från organiska miljöfarliga ämnen. Forskarna ska undersöka vilka miljöföroreningar som släpps ut och hur man bland annat genom innovativa reningstekniker kan minska dessa. Fluorerade organiska ämnen används sedan början av 1950-talet. De finns i flera vanliga konsumentprodukter som t ex matförpackningar och textilier och har fått stor spridning i vår miljö. Forskarna ska studera var dessa mycket svårnedbrytbara ämnen används i vardagen och hur man kan ersätta dem med alternativ som utgör mindre risk för hälsa och miljö. Om detta handlar de två projekt som beviljats medel av Forskningsrådet Formas idag.

-Detta är en av de tre delutlysningar som Formas gjort  i samarbete med SVU, Svenskt Vatten Utveckling. Målet med dessa tre utlysningar är att ta fram ny kunskap, stärka svensk forskning samt skapa underlag för starka forskningsmiljöer inom dessa för samhället viktiga områden, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Vi har arbetat i nära dialog med representanter för tänkbara slutanvändare av forskningsresultaten, för att identifiera kunskapsbehov samt underlätta spridningen och implementeringen av resultaten.

Forskningsrådet Formas utlyste hösten 2012 totalt 96 miljoner kronor för forskning inom tre
områden i samarbete med SVU, nämligen Diffusa källor, Marina föroreningar och Säkra livsmedel. Formas delar nu ut 32 miljoner kronor till vartdera området fördelat på 8 miljoner kronor per år i fyra år. SVU står därutöver för totalt 8 miljoner kronor. 

Forskning om diffusa källor handlar bland annat om att identifiera och karakterisera källor till diffusa utsläpp av kemiska ämnen (organiska föroreningar och metaller) och att hitta vägar till att åtgärda dessa utsläpp. Några exempel på diffusa källor är byggnadsmaterial, trafik (t ex bilavgaser och däck och broms slitage), konsumentprodukter (t ex möbler, elektronik, textilier, leksaker, hygienartiklar och läkemedel), läckage från jord- och skogsbruk, utsläpp från enskilda avlopp samt läckage från deponier och förorenad mark. För närmare definition se Formas webb Diffusa källor

Forskare som beviljats medel

Forskare som beviljats bidrag (länk)

För mer information:
Anna Ledin, huvudsekreterare, anna.ledin@formas.se, 0703 23 40 15
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se 0733 50 31 61

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Svenskt Vatten
Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Vårt budskap är ”friskt vatten, rena hav och rena sjöar”. Vi jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.