Gå direkt till innehåll
Formas finansierar forskning om Marina föroreningar med 32 miljoner kronor

Pressmeddelande -

Formas finansierar forskning om Marina föroreningar med 32 miljoner kronor

Varför försvinner vissa arter av alger medan andra förökar sig på grund av ökade halter näringsämnen vid kustområden och hur klarar olika arter nya och globala miljöhot? Vilken påverkan har utsläpp av svavel- och kväveoxider från sjöfart på näringshalten i Östersjön? Nya och strängare regler för tillåten svavelhalt i fartygsbränslen inom känsliga havsområden (dit Östersjön räknas) träder i kraft 2015. Ett sätt att minska svavelutsläppen är att installera en
sk scrubber som tvättar avgaserna innan de släpps ut. Metoden är dock kontroversiell och medför att stora volymer surt havsvatten produceras. Forskarna vill undersöka de kemiska och biologiska konsekvenserna av dessa utsläpp samt utveckla förslag till övervakningsprogram för försurning av Östersjön. Om bland annat detta handlar de sex projekt som Formas beslutade att bevilja medel.

-Detta är en av de tre delutlysningar som Formas gjort i samarbete med SVU, Svenskt Vatten Utveckling. Målet med dessa tre utlysningar är att ta fram ny kunskap inom för samhället viktiga områden säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Vi har arbetat i nära dialog med representanter för tänkbara slutanvändare av forskningsresultaten, för att identifiera kunskapsbehov samt underlätta spridningen och implementeringen av resultaten.

Forskningsrådet Formas utlyste hösten 2012 totalt 96 miljoner kronor för forskning inom tre områden i samarbete med SVU, nämligen Diffusa källor, Marina föroreningar och Säkra livsmedel. Formas delar nu ut 32 miljoner kronor till vartdera området fördelat på 8 miljoner kronor per år i fyra år. SVU står därutöver för totalt 8 miljoner kronor. 

Marina föroreningar:
Olika typer av föroreningar är ett växande problem i våra hav. För att kunna vidta rätt åtgärder behöver vi bättre kunskaper om hur föroreningar, havsförsurning och skräp påverkar växt- och djurliv. Vi behöver också veta mer om hur föroreningar och skräp bryts ner och omvandlas i vattenmassan och vilka faktorer som styr deras fördelning i havet. Dessutom behövs forskning kring de socio-ekonomiska konsekvenserna av marina föroreningar och hur olika styrmedel och konkreta åtgärder kan minska deras uppkomst och spridning. För mer detaljerad information se Formas webb Marina föroreningar. 

Forskare som beviljats medel

För mer information:
Forskningshandläggare Henrik Lange, henrik.lange@formas.se, 0722 54 94 21
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733 50 31 61

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Svenskt Vatten
Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Vårt budskap är ”friskt vatten, rena hav och rena sjöar”. Vi jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04