Följ Forskningsrådet Formas

Formas förslag om Fiskeriverkets forsknings- och undersökningsverksamhet: En organisation som beställer - en annan som utför

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 15:00 CEST

Större delen av forsknings- och utvecklingsverksamheten på Fiskeriverket bör läggas i en extern organisation, förslagsvis på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Denna ska ansvara för datainsamling, undersökningar och analyser samt för vetenskaplig rådgivning för den nya havs- och vattenmiljömyndigheten. Det rekommenderar Formas i den utvärdering av Fiskeriverkets forsknings- och kunskapsförsörjande verksamhet som idag lämnades till regeringen.

- Fiskeriverkets forskning är av god kvalitet och sker i hög grad i samarbete med nationella och internationella forskare. Forskningen har till huvudsyfte att stödja och utveckla undersökningsverksamheten och rådgivningen. Det finns en stark växelverkan mellan undersökningar, utvärdering och rådgivning å ena sidan och forskningen å den andra. Vi föreslår därför att Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ges huvudmannaskapet för den kunskapsförsörjande verksamheten till den nya havs- och vattenmiljömyndigheten, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Bakgrunden till uppdraget att analysera och utvärdera Fiskeriverkets forskning är regeringens avsikt att inrätta en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor. Den nya myndighetens uppgift ska vara att beställa, motta och utvärdera kunskap som behövs för uppdraget att förvalta havs- och vattenmiljöfrågor. Formas uppdrag har bland annat varit att utarbeta ett förslag till strategi för kunskapsförsörjningen för den nya myndigheten.

Formas har samrått med Statskontoret som också lämnat synpunkter på förslagen och övervägandena.

För mer information:

Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas, 070-323 40 15, anna.ledin@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.