Följ Forskningsrådet Formas

Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 15:15 CEST

Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel. I dagarna slutfördes arbetet med halvtidsutvärderingen av så kallade Linnécentra. Linnécentra är ett fyrtiotal starka forskningsmiljöer som startade 2006 respektive 2008. Dessa forskningsmiljöer får ett omfattande ekonomiskt stöd av Formas respektive Vetenskapsrådet under tio år. De som utvärderas i den här omgången startade 2008. Formas finaniserar LUCID på Lunds universitet samt är delfinansiär av CeMEB på Göteborgs universitet. CeMEB och LUCID får höga betyg av den internationella utvärderingspanelen som menar att forskningen på dessa två centra håller mycket god kvalitet, såväl med nationella som internationella mått.

Rent generellt anser panelen att stödet till Linnécentra har varit värdefullt då det har möjliggjort långsiktig strategisk forskning som ligger i forskningsfrontens framkant inom respektive område, och som hade varit svårt, om inte omöjligt, att uppnå med kortsiktig finansiering.

- Forskningen inom Linnécentra är långsiktigt konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv, säger Stephanie Shipp, ordförande i utvärderingspanelen. De mest framgångsrika centra samarbetar dessutom med forskare från andra discipliner och från andra delar av världen för att kunna möta nya utmaningar.

Några av de tjugo Linnécentra anses vara excellenta eller “outstanding”. Detta avser bland annat CeMEB, Centrum för marin evolutionsbiologi vid Göteborgs Universitet.

- CeMEB är ett excellent centrum som har ett multidisciplinärt tvärvetenskapligt samarbete med ett brett spektrum av expertis, fortsätter Stephanie Shipp.

Panelen menar vidare att forskning på LUCID håller en hög kvalitet och är imponerad av nivån på LUCIDs samarbete med forskare, nationellt som internationellt, samt av antalet kvalificerade doktorander inom centrat. Panelen anser vidare att forskningen inom Linnécentra både är innovativ och av högrisk-karaktär samt att den genererar banbrytande resultat. Miljöerna är duktiga på att samarbeta brett med andra forskare, laboratorier och Linnécentra och att man på så sätt ytterligare utvidgar sin räckvidd och inverkan på fältet. Vissa centra har helt klart uppnått en världsledande ställning inom ett antal tvärvetenskapliga forskningsområden.

Bakgrund:
Linnébidraget är ett stöd till starka forskningscentra vid svenska universitet. Initiativet togs av den svenska regeringen och har genomförts av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas i syfte att stärka svensk forskning och Sveriges förmåga att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning. Totalt har 20 Linnémiljöer finansierats varav två stycken av Formas. Stödet till varje miljö uppgår till mellan 5 och 10 miljoner kr per år och miljö under en tioårsperiod.

CeMEB
CeMEB samlar flera biologiska forskningsområden för att bättre förstå hur marina arter och bestånd av arter förändras genom evolution. Stora globala förändringar förväntas i havsmiljöns vattentemperatur, pH och salthalt (Östersjön) och frågan som CeMEB vill besvara är: Klarar vanliga marina arter att anpassa sig till nya miljöförhållanden och hur går det i så fall till?
CeMEB

LUCID
LUCID bedriver forskning i hållbar utveckling som syftar till att begripa, bemöta och åtgärda globala hot i form av klimatförändringar, vattenbrist, förändringar i markanvändning och förlust av biologisk mångfald. 
LUCID

Länk till utvärderingen:
http://www.formas.se/PageFiles/12665/VR1410_webb.pdf

För mer information:
Erik Roos, Analytiker, Forskningsrådet Formas, erik.roos@formas.se Emilie von Essen, Presschef, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Foto: Takesometime, Mostphotos.