Gå direkt till innehåll
Kraftsamling kring växtskyddsforskning - förutsättning för ett hållbart jord- skogs- och trädgårdsbruk

Pressmeddelande -

Kraftsamling kring växtskyddsforskning - förutsättning för ett hållbart jord- skogs- och trädgårdsbruk

Det behövs en kraftsamling kring växtskyddsforskning inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk om Sverige ska säkerställa en hållbar produktion och konkurrenskraftiga näringar. Det är också en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå uppsatta miljömål och främja människors hälsa. Insatser inom växtskyddsområdet behöver samordnas och prioriteras. Det är några av slutsatserna i den rapport om växtskydd som Formas överlämnade till regeringen idag.

- Ett effektivt och hållbart växtskydd är av stor ekologisk och ekonomisk vikt för landets jord- och skogsbruk och trädgårdsnäring. Och här spelar forskningen en avgörande roll. Forskningsresultaten måste tas vidare till implementering och vi ser ett behov av ökat utbyte mellan forskare, näringsliv, expertmyndigheter och odlare, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.

Jord-, skogs- och trädgårdsbruket påverkas av klimatförändringar, förändrade konsumtionsvanor och rese- och handelsmönster. Men även utvecklingen av lagstiftningen på dessa områden är en viktig påverkansfaktor. Allt detta sammantaget ställer höga anpassningskrav, inte minst vad avser växtskyddet. Samtidigt kan Sverige konkurrera med faktorer som säker produktion, produkter av hög kvalitet, och låga resthalter av kemiska växtskyddsmedel. Det framkommer i Formas rapport.

I rapporten pekar Formas på strukturella utmaningar för växtskyddsforskningen i Sverige. Det handlar om kortsiktighet och fragmentisering i finansieringen, om behov av ökat kunskapsutbyte mellan akademin och det omgivande samhället samt om behov av förnyelse och återväxt inom delar av forskningsfältet.

-Vi föreslår att det bildas en samverkansplattform som tar fram en långsiktig forskningsagenda för växtskyddsområdet. Dessutom kommer vi att genomföra en satsning för att främja svenskt deltagande i internationella forskningssamarbeten kring integrerat växtskydd via det europeiska nätverket ERA-NET C-IPM*.

För övrigt har Formas identifierat ett flertal övergripande forsknings- och utvecklingsbehov inom områdena: Systemperspektiv och integrerat växtskydd, Trädgård, Övriga gröna miljöer, Växtförädlingsforskning, Övervakning, riskvärdering och prognos och slutligen inom området Miljö- och hälsoeffekter av växtskyddsmedel.

Bakgrund
Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, fick i uppdrag av regeringen att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov inom växtskyddsområdet. Målet är ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk, samt en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig trädgårdsnäring där biologisk mångfald kan bevaras samt negativa effekter på människors hälsa och miljön undvikas.

Formas slutrapport växtskyddsforskning

*ERA-NET C-IPM = European Research Net Work for Coordinated Integrated Pest Management in Europe

För mer information:
John Tumpane, analytiker, john.tumpane@formas.se, 0736 49 54 62
Karin Önneby, forskningssekreterare, karin.onneby@formas.se, 0727 18 90 62
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se, 0733 50 31 61


Foto: Doug Olson, Mostphotos

Ämnen

TaggarFormas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04