Följ Forskningsrådet Formas

Östersjöprogrammet BONUS för forskning och utveckling gör skillnad!

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 09:46 CEST

Fackelblomster på havsstrand av Maria Nygren, Mostphotos

Östersjöprogrammet BONUS firar i dagarna 10 år med att presentera en utvärdering som visar att BONUS starkt har bidragit till en kvalitetshöjning av marin forskning. Implementeringen av forskningen har varit framgångsrik och legat till grund för nya policys och förordningar samt för utvecklingen av nya innovativa företag i Östersjöområdet.

Den 4 maj firar det internationella Östersjöprogrammet BONUS* tio år. I samband med detta presenteras en omfattande utvärdering av den forskning som pågått under åren 2009 - 2016.

- BONUS främjar forskning över gränserna och det i sin tur leder till en ökad kvalitet i forskningen. Östersjöforskning håller generellt en högre kvalitet än annan marin forskning. Det gäller speciellt den forskning som utförts inom BONUS-programmet, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, forskare vid Stockholms universitet och en av de som har utvärderat forskningen.

Utvärderingen är uppdelad i två delar. Den ena delen handlar om hur BONUS bidragit till vetenskaplig excellens och spridning av resultat i regionen. Forskningen inom programmet har blivit väsentligt mer citerad i vetenskapliga väl ansedda tidskrifter än vad annan Östersjöforskning har blivit. Den andra delen handlar om hur den praktiska användningen av BONUS-finansierad forskning verkat som underlag och stöd för relevant politik, innovativa industrier och strukturering av forskningsområdet. Utvärderingen visar att forskningen har medfört nya angreppssätt och lösningar för de flesta utmaningar och teman som finns definierade i BONUS strategiska forskningsagenda. En enkät har också genomförts bland forskare, forskningsfinansiärer och brukare av de vetenskapliga resultaten. Den visar att forskningsresultat till stor del använts i praktiken och legat till grund för nya policys och förordningar samt för utveckling av nya företag.

I samband med att BONUS firar 10 år lanseras också 12 nya projekt i delprogrammet "Blue Baltic" som pågår mellan åren 2017 till 2020. Sammanlagt engageras idag cirka 1500 forskare i pågående BONUS-projekt.

I nedan relaterat material finns en pdf-fil med en sammanfattning av de två utvärderingarna på engelska.

För mer information:
Forskningssekreterare Lisa Almesjö: lisa.almesjo@formas.se, 0703 85 40 53
Presschef Emilie von Essen: eve@formas.se, 0733 50 31 61

*BONUS
BONUS startade 2007 och är ett gemensamt program för forskning och utveckling som finansieras av EU-kommissionen och de åtta EU-länderna runt Östersjön. Ryssland deltar i programmet genom bilaterala avtal. Programmet finansieras med 100 miljoner kronor för åren 2011 - 2017. Inför tioårsjubileet 2017 beställde BONUS två studier för att utvärdera vilken effekt som programmet har haft och tonvikten har särskilt legat på åren 2009 – 2016.


Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.