Följ Forskningsrådet Formas

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 10:30 CEST

Stärk utvärderingen av kvalitet i forskning och samverkan, erbjud forskarna goda villkor och satsa på långsiktiga nationella forskningsprogram. Det är några av de förslag som sex myndigheter presenterar för hur svensk forskning och innovation ska stärkas internationellt. Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova, har på regeringens uppdrag tagit fram ett gemensamt underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Svenska lärosäten är satta under hårt konkurrenstryck. Den internationella dragkampen om studenter, forskare och företag är stor. För att stärka svensk forskning och innovation och rusta universitet och högskolor inför en ökande internationell konkurrens, föreslår myndigheterna följande:

1. Stärk utvärderingen av forskningskvaliteten och erbjud forskarna goda villkor

Den statliga finansieringen av forskning och innovation bör fördelas enligt principer som driver kvalitet i forskning och samverkan. Forskningsråden har här förslag och erfarenheter som vi rekommenderar regeringen att använda. Forskarnas anställningsvillkor och karriärvägar måste förbättras genom att visstidsanställningarna minskas. Vidare bör deras förutsättningar för rörlighet underlättas, både internationellt och mellan akademi och näringsliv.

2. Stärk samverkan och inrätta nationella forskningsprogram

Forskning av högsta vetenskapliga kvalitet ska flytta forskningsfronten framåt och komma till nytta för samhället genom innovationer. För att det ska bli verklighet behöver universitet och högskolor i ännu större utsträckning involvera samhällets privata och offentliga aktörer. Vi föreslår därför långsiktiga nationella forskningsprogram och förstärkta strategiska innovationsområden där flera av myndigheterna samverkar. Programmen ska vara tvärvetenskapliga och verka över flera samhällssektorer.

3. Stärk samordningen mellan internationella och nationella satsningar inom forskning och innovation

Myndigheterna har en samordningsfunktion (EU-Sam) med uppgift att samordna och förstärka det strategiska och proaktiva arbetet inom det europeiska forskningssamarbetet samt verka för synergier mellan EU-satsningar och nationella satsningar inom forskning och innovation. Vi föreslår att denna funktion kompletteras och utvecklas genom att länder utanför EU inkluderas.

Länk till rapporten

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten, tel 016-544 20 01,
e-post erik.brandsma@energimyndigheten.se

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas, tel 070-350 23 39, e-post ingrid.petersson@formas.se

Ewa Ställdal, generaldirektör Forte, tel 08-775 40 71, e-post ewa.stalldal@forte.se

Olle Norberg, generaldirektör Rymdstyrelsen, tel 070-587 20 42, e-post olle.norberg@snsb.se

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se

Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, tel 08-473 30 01, e-post charlotte.Brogren@vinnova.se