Följ Forskningsrådet Formas

Sex projekt inom forskning om hållbart byggande delar på 30 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 12:41 CEST

Kontorshus marknadsförs allt oftare som gröna fastigheter. Vilka mervärden skapar denna miljöprofilering för lokalägare och -hyresgäster och kan man med hjälp av dessa driva på utvecklingen mot en uthållig bygg- och fastighetssektor? Det behövs mer kunskap om vilka parametrar som indikerar en god inomhusmiljö och metodik för hur, var och när och mätning ska ske. Forskarna ska i nära samarbete med företrädare för byggbranschen ta fram metodik för hur man optimalt undersöker inomhusluft. Såväl invånare som myndigheter efterfrågar mera grönska i städerna. ”Gröna väggar” är en lösning som inte är särskilt väl studerad. Hur påverkar dessa stadens klimat och byggnadernas fukt- och energibalanser? Hur ska de installeras och skötas och vilka arter ska väljas? Om detta handlar några av de sex projekt som får dela på 30 miljoner kronor fördelat på åren 2011-2013. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

-Vi anser att samarbetet med företagen i byggbranschen är värdefullt och detta ökar möjligheterna för forskningsresultaten att kommer till användning, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Utlysningen omfattar områdena, Brukares och kunders krav på byggnader, Hållbar utveckling samt Förnyelse av samhällsbyggnadssektorn och ansökningsförfarandet har genomförts i två steg. Av de 18 ansökningar som kom in fortsatte 11 stycken vidare till steg två. Sex av dessa får dela på 30 miljoner kronor. Formas avsätter 15 miljoner kronor och branschen motsvarande summa. 

Lista på projekt som beviljas medel:

Rening av avloppsledningar i flerbostadshus – möjligheter och begränsningar
Folke Björk, Kungliga tekniska högskolan, tel 08-790 86 63, folke.bjork@byv.kth.se

Gröna väggar – modernt och bra för energi och klimat?
Tobias Emilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, tel 0702-30 41 64, tobias.emilsson@slu.se,

Strategi och behov för bedömning av inomhusluftskvalitet i lågenergibyggnader
Professor Sarka Langer, tel 031-725 62 97, sarka.langer@ivl.se

Vägen mot aktiva byggnader som komponent i framtidens energisystem – hur hanteras barriärer, verktyg och nya affärsmodeller
Professor Björn Karlsson, Mälardalens Högskola, tel 021-10 14 32, bjorn.karlsson@mdh.se,

Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen
Lina Wedin, Lunds universitet, 046-727272783, lina.wedin@soclaw.lu.se 

Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster
Tove Malmqvist, Kungliga tekniska högskolan, tel 08-790 85 53, tove.almqvist@abe.kth.se

Länk tilll listan med projekt och beviljat belopp

Bakgrund:
Formas och IQ Samhällsbyggnad (tidigare BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum) stöder i samverkan innovationsprocesser inom byggsektorn. Under hösten gjorde Formas och IQS en gemensam utlysning där 15 miljoner kronor utlystes för som längst treåriga forskningsprojekt med start 2011 och där branschen skulle gå in med motsvarande 15 miljoner. Projekten ska förutom forskning även innefatta implementering dvs.
tekniköverföring, pilotförsök, demonstrationsprojekt etc. Utlysningen avsåg projekt inriktade på en hållbar utveckling av den byggda miljön. Hela bygg- och förvaltningsprocessen omfattas - planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll, renovering och avveckling.

För mer information:
Anna Ledin, huvudsekreterare Formas, 0703-23 40 15, anna.ledin@formas.se                  
Emilie von Essen, presschef Formas, 0733-50 31 61, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.