Gå direkt till innehåll
Strategi för forsknings- och utvecklingsinsatser för Sveriges väg till en biobaserad samhällsekonomi

Pressmeddelande -

Strategi för forsknings- och utvecklingsinsatser för Sveriges väg till en biobaserad samhällsekonomi

Forskningsrådet Formas överlämnade igår till regeringen en strategi som visar vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser som Sverige ska satsa på för att på sikt kunna övergå till en biobaserad samhällsekonomi. Sveriges ekonomi ska bli resurseffektivare och grundas på förnybara råvaror som produceras genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

I strategin definieras biobaserad samhällsekonomi som en ekonomi som arbetar aktivt för att öka användningen av biomassa inom en rad olika samhällssektorer samt för en ökad förädling av biomassa. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror samt att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

Fyra huvudområden där forskning och utveckling behövs identifieras:

i. Ersättning av fossila råvaror med biobaserade råvaror

ii. Smartare produkter och smartare användning av råvara

iii. Ändrade konsumtionsvanor och attityder

iv. Prioritering och val mellan åtgärder

Forskning och utveckling behöver kompletteras med innovationsfrämjande insatser och åtgärder som särskilt tar upp bioekonomins utmaningar. Detta kräver en bred samverkan mellan aktörer inom akademi, samhälle och näringsliv.

Formas fick i september uppdrag av regeringen att i samråd med Vinnova och Energimyndigheten utarbeta ett förslag till en nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå en svensk definition av detta begrepp. Enligt uppdraget bör strategin omfatta forsknings- och utvecklingsbehov, behov av innovationsfrämjande insatser, samordningsbehov mellan forskningsfinansiärer, forskningsutförare och näringsliv samt inhemsk potential.

För mer information:

Anna Ledin, huvudsekreterare Formas, 0703 23 40 15
Emilie von Essen, presschef, 0733 50 31 61

Strategin i sin helhet - se relaterade dokument
Illustration: Lupo Design

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04